Γιάννης Δ. Γαροφαλάκης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ κ Πληροφορικής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 • 30/9/1995 - 2/12/2010: Μέλος ΔΕΠ (Λέκτορας, Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής) στο ΤΜΗΥΠ
 • 1/3/1994 - 30/9/1995: Γενικός Διευθυντής στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών . Το ΕΠΠ είναι A.E. του Δημοσίου με αντικείμενο τη μεταφορά τεχνολογίας και τη σύνδεση έρευνας - παραγωγής
 • 1/2/1992 - 30/9/1995: Υπεύθυνος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο ΕΠΠ
 • 1/10/1985 - 30/9/1995: Συνεργάτης - Ερευνητής του ΙΤΥΕ και του ΤΜΗΥΠ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

 • Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών: 2013 – Σήμερα
 • Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών: Σεπτέμβριος 2014 – Σήμερα και Σεπτέμβριος 2009 – Σεπτέμβριος 2010
 • Αναπληρωματικό μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου του Παν/μίου Πατρών: 2010 – Σήμερα
 • Μέλος της Επιτροπής Μελέτης, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πατρών: 2007 – 2014
 • Διοικητικό έργο στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής: Πρόεδρος και μέλος Επιτροπών του Τμήματος για διάφορα θέματα (Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Μετεγγραφών από ΑΕΙ Εσωτερικού, Προγράμματος Σπουδών, ΔΟΑΤΑΠ, Χώρων του Τμήματος, Υπολογιστικού Κέντρου κ.α.)
 • Μέλος του Επιχειρησιακού Συμβουλίου Διευθυντών (ΕΣΥΔ) του ΙΤΥΕ
 • Συμμετοχή σε Επιτροπές
  1. Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Ψηφιακό Άλμα» του Πανεπιστημίου Πατρών
  2. Πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων του διεθνούς διαγωνισμού για το Ψηφιακό Άλμα του Πανεπιστημίου Πατρών, 2010-2011
  3. Πρόεδρος και μέλος Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών διαγωνισμών της ΚτΠ Α.Ε., 2003-Σήμερα
  4. Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Πιστοποίησης και Παραλαβής του έργου «Μηχανοργάνωση του Ποινικού Μητρώου της Κ.Υ. του Υπ. Δικαιοσύνης», 2003-2005
  5. Μέλος της Επιτροπής καθορισμού προδιαγραφών και σύνταξης τευχών προκήρυξης διαγωνισμού για το δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., 2001-2002
  6. Πρόεδρος και μέλος Επιτροπών Αξιολόγησης προσφορών για μελέτες έργων πληροφορικής του Υπ. Υγείας, 1999-2000
  7. Μέλος Επιτροπών Αξιολόγησης προσφορών για τα έργα πληροφορικής των ΟΤΑ της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, 2000
  8. Μέλος της Επιτροπής Διατήρησης Ιστορικού Αρχείου Παν. Πατρών, 2001-Σήμερα
 • Μέλος της τριμελούς Επιτροπής Δικτύων του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΑΔΔ-ΠΠ) (2002 – 2003)
 • Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πατρών στην Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας για την πρωτοβουλία E-University (2002 – 2003)
 • 1998 – 2000: Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων», που εκτελείται από τα Τμήματα των Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και Μαθηματικών του Παν. Πατρών
 • 1998 – 1999: Μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «INTERREG II Ελλάδα – Ιταλία» του 2ου ΚΠΣ
 • 1993-Σήμερα: Μέλος των Επιτροπών Εξέτασης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τη χορήγηση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος στους διπλωματούχους Μηχανικούς Η/Υ και Πληροφορικής
 • 1993-1995: Μέλος του Δ.Σ. του «Κέντρου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδος»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • Αξιολογητής προτάσεων στο Πρόγραμμα "ICT Policy Support Programme (ICT PSP)" τον Ιούνιο 2010, στο Λουξεμβούργο
 • Εκτιμητής της πορείας Έργων του παραπάνω Προγράμματος, τον Ιούλιο 2010, στο Λουξεμβούργο
 • Αξιολογητής προτάσεων στο Πρόγραμμα ICT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούνιο 2008, στις Βρυξέλλες
 • Αξιολογητής προτάσεων στο Πρόγραμμα IST της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούνιο 1999, το Νοέμβριο 1999, καθώς και τον Ιούνιο 2001, στις Βρυξέλλες
 • Μέλος της Ομάδας Ειδικών (Think-Tank) του Κέντρου Διαπεριφερειακής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CEDRE), για τον έλεγχο και τον καθορισμό της στρατηγικής των Προγραμμάτων Συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Περιφερειών που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, 1993
 • Αξιολογητής προτάσεων στο Πρόγραμμα "Telematics Applications - Libraries", τον Ιούνιο 1995 και το Μάιο 1997, στο Λουξεμβούργο
 • Εκτιμητής της πορείας Έργων του παραπάνω Προγράμματος, το Νοέμβριο 1997, στο Λουξεμβούργο

ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

 • Συντονιστής στο έργο «CRITON – Prediction of e-learners’ progress and timely assessment of the achievement of learning outcomes in Lifelong Learning», του Προγράμματος Lifelong Learning Programme της Ε.Ε.
 • Συντονιστής στο έργο «E-STEP – Supporting teachers' and parents' partnership through social-networking technologies», του Προγράμματος Lifelong Learning Programme της Ε.Ε.
 • Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου του ΙΤΥΕ στο έργο «DigiSkills: Network for the enhancement of digital competence skills», του Προγράμματος Lifelong Learning Programme της Ε.Ε.
 • Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου του ΙΤΥΕ στο έργο «SONETOR – Training of cultural mediators utilizing new Social Networking Software», του Προγράμματος LifeLong Learning Programme – Leonardo da Vinci της Ε.Ε.
 • Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου της Διεύθυνσης Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΙΤΥΕ στο έργο «Open Discovery Space: A socially-powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of eLearning resources», του Προγράμματος ICT-PSP της Ε.Ε.
 • Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου του ITYE στο έργο «VPH2 - Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human» του Προγράμματος ICT
 • Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου του ITYE στο έργο «V-LANG - Creative and Open Language Training in Virtual Worlds» του Προγράμματος Lifelong Learning Programme της Ε.Ε.
 • Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου του ITYE στο έργο «TANDEM - How to establish intergenerational and intercultural communication and how to provide for transfer and transparency of competences in VET» του Προγράμματος Lifelong Learning Programme της Ε.Ε.
 • Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου του ITYE στο έργο «PRoMPt - Proactive Human Response to Wildfires Outbreak: Measure and Prepare for it» του Προγράμματος INTERREG IV C
 • Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου του ITYE στο έργο «OSEPA - Open Source software usage by European Public Administrations» του Προγράμματος INTERREG IV C
 • Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου του ITYE στο έργο «ICT-VN - Promotion of ICTs usage by SMEs as an enabler of Value Networks» του Προγράμματος INTERREG IV C
 • Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου του ITYE στο έργο «PIMMS CAPITAL» του Προγράμματος INTERREG IV C Capitalization
 • Συντονιστής στο έργο «SoRuraLL - Rural Social Networking for Lifelong Learning» του Προγράμματος Lifelong Learning Programme της Ε.Ε.
 • Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου του ITYE στο έργο «Prof-ELP - Professional ELP to improve EU workers Employability by the improvement of their professional foreign language skills» του Προγράμματος Lifelong Learning Programme της Ε.Ε.
 • Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου του ITYE στο έργο «CIBERA - Transfer of Telecenters strategic tools based on online and distance learning» του Προγράμματος Lifelong Learning Programme της Ε.Ε.
 • Συντονιστής στο έργο «TELEACCESS: Creation of telecenters to support learning entrepreneurship and access to IS, in isolated areas» του Προγράμματος INTERREG IIIB CADSES
 • Επιστημονικός Συντονιστής και Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου του ITYE στο έργο «Innovation in the Ionian Islands - 3I» του Προγράμματος Innovation της ΓΔ Regio της Ε.Ε.
 • Συντονιστής στο έργο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη portal τουρισμού - πολιτισμού και ιστορίας για τα Ιόνια Νησιά», Μέτρο 2.4, Πρόγραμμα ΚτΠ, που εκτελεί το ITYE
 • Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου του ITYE στο έργο «DICTATe: A voice mediated system for structured entry of medical data» του Προγράμματος IST
 • Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου του ITYE στο έργο «New model of Tele Centers as a tool for strategic promotion of the Information Society in Europe - CIBERSTATEGY» του Προγράμματος INTERREG III C, South zone
 • Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου του ITYE στο έργο «Technological Innovation Network in the field of Information Systems - TINIS» του Προγράμματος INTERREG III C, West zone
 • Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου του ITYE στο έργο «Environmental health surveillance system in urban areas near incinerators and industrial premises - ENHance health» του Προγράμματος INTERREG III C, East zone
 • Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου του ITYE στο έργο «Interregional response to natural and man-made catastrophes - SIPROCI», του Προγράμματος INTERREG III C, East zone
 • Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου του ITYE στο έργο «Roman, ancient Greek and amber routes, innovative methodologies and measures connecting Europe - ROME», του Προγράμματος INTERREG III Β CADSES
 • Συντονιστής στο έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Εκτυπωτικού Κέντρου» του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκτελεί το ITYE
 • Συντονιστής στο έργο «Καταγραφή Απουσιών στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Αντιμετώπιση των Συνεπειών της Νέας Γρίπης» του Υπουργείου Παιδείας και του ΚΕΕΛΠΝΟ, που εκτέλεσε το ITYE
 • Συντονιστής στο έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Μισθοδοσίας Υπαλλήλων ΥΠ.Ε.Π.Θ. και Σύνδεση με το Διατραπεζικό Σύστημα ΔΙΑΣ» του Υπουργείου Παιδείας, που εκτελεί το ITYE
 • Συντονιστής στο έργο «Σύστημα καταγραφής μαθητικού και εκπαιδευτικού δυναμικού δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης- Β’ Φάση» του Υπουργείου Παιδείας, που εκτελεί το ΙΤΥΕ
 • Συντονιστής στο έργο «Συστήματα υποστήριξης ΔΙΠΟΔΕ – ΥΠ.Ε.Π.Θ» του Υπουργείου Παιδείας, που εκτέλεσε το ΙΤΥΕ
 • 2000-2003: Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου του ΙΤΥΕ στο έργο «e-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙΝ: Ανάπτυξη Συστήματος Διάγνωσης και Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», Έργο ΠΑΒΕΤ 2000 (00BE153), ΓΓΕΤ
 • 1998-2001: Συντονιστής στο έργο «Κέντρο Τηλεματικής Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων» που υλοποιήθηκε από το ΙΤΥΕ στα πλαίσια του Προγράμματος «INTERREG II Ελλάδα – Ιταλία». Στην υλοποίηση του έργου συμμετείχε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • 1999-2001: Συντονιστής στο έργο «Περιβάλλον Γραμματειακής Υποστήριξης για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες – ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ» του Προγράμματος ΕΠΕΤ ΙΙ της ΓΓΕΤ
 • 1999-2001: Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου του ΙΤΥΕ στο έργο «ΕΠΕΑΕΚ - Πρόγραμμα Σπουδών από Απόσταση του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΣΑ – ΠΠ)»
 • 1998-2000: Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου του ΙΤΥΕ στο έργο «Αυτοματοποίηση της Παραγωγής Ηλεκτρονικών Τίτλων με Πολυμέσα (ΑΜΕΣΑ)», του Προγράμματος ΠΕΠΕΡ - ΕΠΕΤ ΙΙ της ΓΓΕΤ
 • 1997-1998: Συντονιστής στο έργο «Διοικητικό Πληροφοριακό Σύστημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας με Τεχνολογίες Intranet» του Προγράμματος ΣΥΝ 96 (Συγχρηματοδότηση) της ΓΓΕΤ. Το έργο υλοποιήθηκε από το ΙΤΥΕ, με φορέα χρήστη τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας
 • 1996-1998: Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου του Εργαστηρίου Γραφικών, Πολυμέσων και Γεωγραφικών Συστημάτων του Τμήματος στο έργο «ΕΠΕΑΕΚ – ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικτύου Ευρείας Ζώνης Υψηλής Ευκρίνειας (Φωνής - Δεδομένων) & Τηλεέλεγχος Εγκαταστάσεων Πανεπιστημιουπόλεως», του Πανεπιστημίου Πατρών
 • 1995-1997: Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου του ΙΤΥΕ στο έργο «Πρόγραμμα για την Προσαρμογή του Ανθρώπινου Δυναμικού στις Σύγχρονες Τεχνολογίες Υποστήριξης των Λιμενικών Δραστηριοτήτων. Εφαρμογή στο Λιμένα Πατρών» του Προγράμματος ADAPT
 • 1994-1995: Έργο "Δημιουργία και Διασύνδεση Νησίδων Ευρείας Ζώνης Επικοινωνιών (Broadband Communications Islands)" του ελληνικού προγράμματος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΙΙ. Στα πλαίσια του έργου δημιουργήθηκαν Νησίδες Broadband στο Τεχνολογικό Πάρκο Αττικής (ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) και στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ), οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους, καθώς και με αντίστοιχες νησίδες στο εξωτερικό. Υπεύθυνος του έργου από πλευράς ΕΠΠ
 • 1994: Υπεύθυνος του σεμιναρίου "ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ" που οργανώθηκε από το ΕΠΠ στα πλαίσια του COMETT μέσω της ΣΠΕΚ Attica, σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πάτρα, 23-25/2/94
 • 1993-1995: Συντονιστής στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Εμπειριών V (EEP V) με θέμα "Οι Ακαδημαϊκές και Ερευνητικές Δραστηριότητες ως Μέσο Μετασχηματισμού Αποβιομηχανοποιημένων και Λιγότερο Ευνοημένων Περιφερειών", του Κέντρου Διαπεριφερειακής Συνεργασίας CEDRE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα διαχειρίστηκε το ΕΠΠ και συμμετείχαν εκπρόσωποι Περιφερειακών Οργανισμών από τη Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Ολλανδία
 • 1993-1995: Συντονιστής στο πρόγραμμα κατάρτισης EUROFORM με αντικείμενο "Κατάρτιση Προσωπικού Επιχειρήσεων και Οργανισμών στις Εφαρμογές των Σύγχρονων Τεχνολογιών στον Τομέα του Τουρισμού και Μεταφορών", που υλοποίησε το ΕΠΠ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαϊας. Αναπτύχθηκαν Βάσεις Δεδομένων για χρήση σε δίκτυο τηλεματικής
 • 1992-1995: Υπεύθυνος εκ μέρους του ΕΠΠ για το πρόγραμμα κατάρτισης EUROFORM με αντικείμενο "Κατάρτιση Προσωπικού του Τομέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με Χρήση Τηλεματικής". Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκαν εφαρμογές multimedia και επικοινωνίας για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού μέρους

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

 • 1996: Έργο "TRENDS - TRaining Educators through Networks and Distributed Systems" του TELEMATICS APPLICATIONS Programme της Ε.Ε. Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο τηλεματικής σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την εκπαίδευση των καθηγητών στη "χρήση της τεχνολογίας της Πληροφορικής και της Τηλεματικής στην εκπαιδευτική διαδικασία". Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του ΙΤΥΕ
 • 1996-1998: Έργο "IDEAL - Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Δραστηριοτήτων και την Προσαρμογή του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δυτική Ελλάδα", της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ADAPT. Συνυπεύθυνος της ομάδας υλοποίησης του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, η οποία σχεδίασε και υλοποίησε ένα δίκτυο πληροφόρησης των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας, σε θέματα εξελίξεων της αγοράς εργασίας και των αλλαγών της δομής των επιχειρήσεων και της οικονομίας της Περιφέρειας
 • 1996-1998: Έργο "Βιβλιοδεσία - Τυπογραφία. Επαγγελματική Κατάρτιση και Απασχόληση στη Βιβλιοδεσία - Τυπογραφία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες" της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας HORIZON. Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκαν Βάσεις Δεδομένων και τίτλοι multimedia. Συνυπεύθυνος του έργου για το Πανεπιστήμιο Πατρών
 • 1995-1997: Έργο "Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Προώθησης Προϊόντων και Υπηρεσιών με Χρήση Πολλαπλών Μέσων" του Προγράμματος ΣΥΝ-χρηματοδότησης της ΓΓΕΤ. Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών, ένα περιβάλλον πολυμέσων για τη διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και οι συνεργαζόμενες με αυτό εταιρίες υψηλής τεχνολογίας
 • 1993-1995: Έργο TELESERVICE, Κωδικός 24PATR2, του ελληνικού προγράμματος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Ι. Στο έργο αυτό αναπτύχθηκε ένα σύστημα τηλεματικής για το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Τμήμα Δυτικής Ελλάδος. Συμμετοχή στην Τεχνική Διαχείριση και στην υλοποίηση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
 • 1993-1995: Έργο DIANE του προγράμματος ΕΠΕΤ Ι. Η Ομάδα του ΙΤΥΕ ήταν υπεύθυνη για την εγκατάσταση, ρύθμιση και εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση ενός συστήματος διαχείρισης δικτύου (Network Management System). Συμμετοχή στην Τεχνική Διαχείριση και την υλοποίηση εκ μέρους του ΙΤΥΕ
 • 1993-1995: Υπεύθυνος Έργου στο πρόγραμμα κατάρτισης EUROFORM με αντικείμενο "Κατάρτιση Προσωπικού Επιχειρήσεων και Οργανισμών στις Εφαρμογές των Σύγχρονων Τεχνολογιών στον Τομέα του Τουρισμού και Μεταφορών", που υλοποίησε το ΕΠΠ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαϊας. Αναπτύχθηκαν Βάσεις Δεδομένων για χρήση σε δίκτυο τηλεματικής
 • 1992-1995: Υπεύθυνος εκ μέρους του ΕΠΠ για το πρόγραμμα κατάρτισης EUROFORM με αντικείμενο "Κατάρτιση Προσωπικού του Τομέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με Χρήση Τηλεματικής". Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκαν εφαρμογές multimedia και επικοινωνίας για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού μέρους
 • 1992-1993: Ερευνητικό έργο HELIOS (Hellenized Infrastructureof Upper-Layer OSI) του προγράμματος STRIDE HELLAS. Η Ερευνητική Ομάδα του ΙΤΥΕ ασχολήθηκε με θέματα ελληνοποίησης του Χ.400. Συμμετοχή στην Τεχνική Διαχείριση ως ερευνητής του ΙΤΥΕ
 • 1988-1992: Ερευνητικό έργο TELEMED (Telecommunications in Medicine), No R1086 του προγράμματος RACE της Ε.Ο.Κ. Η Ερευνητική Ομάδα του ΙΤΥΕ ως υπεργολάβος (subcontractor) της DETECON Γερμανίας, ανέπτυξε ένα προγραμματιστικό περιβάλλον επικοινωνίας μεταξύ γιατρών για μεταφορά Ιατρικής εικόνας και διάγνωση από απόσταση. Συμμετοχή στην υλοποίηση και στην Τεχνική Διαχείριση του έργου ως ερευνητής του ΙΤΥΕ
 • 1986-1988: Ερευνητικό έργο SED (SETL Experimentation and Demonstrator), No 1227 (1271) του προγράμματος ESPRIT I της Ε.Ο.Κ. Στο έργο αυτό αναπτύχθηκε μία χαρτογραφική Βάση Δεδομένων και ένας Εκτιμητής Απόδοσης (Performance Monitor) για το UNIX. Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου ως ερευνητής του ΙΤΥΕ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

 • ACM
 • IEEE
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
 • Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Πληροφορικής

ΑΛΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1984-1986: Στην εταιρία KLIMAFRIGO Α.Ε., Αθήνα. Η KLIMAFRIGO A.E. ασχολείται με μελέτες και εγκαταστάσεις έργων Κλιματισμού - Βιομηχανικής Ψύξης

Προσωπικά Στοιχεία
Επαγγελματική Εμπειρία
Διδακτικό, Συγγραφικό & Ερευνητικό Έργο
Δημοσιεύσεις
Επικοινωνία